R E K L A M A :
 Newsletter >
 Wyslij znajomym >
 Dodaj do ulubionych
  Szukaj na stronie.
Jestes 41831579 gosciem na naszej stronie
Aktualizowano: 2024-06-04
W niedzielę maraton MTB w Suchym Lesie

 

Wyścig na słynnym poligonie wojskowym

W najbliższą niedzielę, 8 sierpnia, w Suchym Lesie odbędzie się  maraton MTB, którego uczestnicy zmierzą się z dystansami 70 i 35 kilometrów.

Organizatorzy imprezy - Urząd Gminy w Suchym Lesie, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ognisko TKKF "Pałuki" w Wągrowcu oraz Wojeciech Gogolewski - seredcznie zapraszają do udziału wszystkich pasjonatów jazdy na rowerach górskich.


Start i meta maratonu MTB w Suchym Lesie, jazda od Gołaszyna do Biedruska będzie zmaganiem się na terenie słynnego poligonu wojskowego.

Biuro zawodów (Suchy Las - pętla autobusowa przy ulicy ul. Bogusławskiego) przyjmować będzie zgłoszenia w sobotę od godziny 16 do 19 i w niedzielę od 8 do 10. Start o godzinie 11.

Regulamin zawodów ,,… NA ZMĘCZENIA – SUCHY LAS 2010”

1. Cel zawodów:
-Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce,
-Promowanie Powiatu Poznańskiego i Gminy Suchy Las
-„SZUKAMY TALENTÓW LONDYN 2012”
-Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
-Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Polsce.

2. Nazwa imprezy:
-,,… NA ZMĘCZENIA – SUCHY LAS 2010”
 
3. Organizatorzy:
-Gmina Suchy Las
-Powiat Poznański
-T.K.K.F. ognisko Pałuki
-GogolMTB

4. Termin i miejsce zawodów:
-08 sierpień 2010 (niedziela), start i meta – ul. Bogusławskiego pętla autobusowa Suchy Las

5. Warunki uczestnictwa:
-Dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze zawodów i poprzez złożenie karty
zgłoszeniowej z podpisem potwierdzającym zapoznanie się z poniższym regulaminem i
wyrażeniem zgody na wszystkie zawarte w nim punkty.
-Uregulowanie opłaty startowej (w biurze zawodów):
– 40 zł (we wszystkich kategoriach i dystansach)
Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
5.1.Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
5.2.Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
5.3. Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z poniższą deklaracją :
„Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do
organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w
zawodach.”
5.4.Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody powstałe z ich winy.
5.5.Prawo do udziału w imprezie mają osoby, które ukończyły 18 lat, a młodsi za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na liście startowej.
5.6.Podpisanie listy startowej jest równoznaczne z następującym oświadczeniem: „Zdjęcia,
nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być
wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że
zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów."
5.7.Każdy uczestnik zgłoszony do ,,Turystyki na Zmęczenie Suchy Las 2010” otrzyma jednorazowo
bezpłatny numer startowy, którego Uczestnicy nie zdają po imprezie i zatrzymują dla siebie.
5.8.Uczestnikom zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w
szczególności zmniejszania jego powierzchni.
5.9.Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

6. Program zawodów i zapisy:
SOBOTA 07-08-2010
16.00-19.00 Zapisy w biurze zawodów Suchy Las ul. Bogusławskiego
(pętla autobusowa)
Niedziela 08.08.2010
-8.00 –10.00 zapisy w biurze zawodów
-10.30 - ustawianie w sektorze startowym,
-11.00 - start honorowy , około 2 km dalej następuje start ostry. Sygnałem startu ostrego jest klakson
samochodu pilotującego i jego szybki odjazd. Zabrania się wyprzedzania samochodu pilotującego w
czasie startu honorowego

7. Dystanse:
-Turystyczny -około 35 kilometrów - 1 pętla,1 bufet
-Sportowy na zmęczenie - około 70. kilometrów – 1/2 pętla, 2 bufety
-Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.
-Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie choćby jednego punktu kontrolnego będzie
karane dyskwalifikacją.
-Wyboru pomiędzy dystansem Turystycznym a Sportowym na Zmęczenie każdy uczestnik
dokonuje podczas rejestracji w biurze zawodów.
Nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie trwania zawodów.
Zawodnik który zmieni dystans w trakcie trwania zawodów zostanie zdyskwalifikowany.
-Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną
uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
- uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu
Drogowego.
- uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów,
służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu.
- uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania
wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.
-Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów
stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

8.Świadczenia dla zawodników:
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje :
-zabezpieczenie medyczne,
-prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, batony, itp.),
-ubezpieczenie NW,
-możliwość umycia roweru po zakończeniu zawodów,
-ciepły posiłek po zakończeniu zawodów,
-pamiątkowy nr startowy,
-nagrody rzeczowe losowane wśród wszystkich uczestników,
-nagrody i puchary dla zwycięzców.

9. Kategorie wiekowe:
9.1. Dystans Turystyczny 35 km
Mężczyźni
- junior M1 1992 i młodsi
-Elita M2 1991 1980
-Masters I M3 1979 1970
-Masters II M4 1969 1960
-Masters III M5 1959 1950
-Masters IV M6 1949 i starsi
Kobiety
- juniorki ( open) K1 1992 i młodsze
- kobiety K2 1991 1980
- kobiety Masters I K3 1979 1970
- kobiety Masters II K4 1969 1960
- kobiety Masters III K5 1959 i starsze
9.2. Dystans Sportowy 72
Mężczyźni
- junior M1 1992 i młodsi
-Elita M2 1991 1980
-Masters I M3 1979 1970
-Masters II M4 1969 1960
-Masters III M5 1959 1950
-Masters IV M6 1949 i starsi
Kobiety
- juniorki ( open) K1 1992 i młodsze
- kobiety K2 1991 1980
- kobiety Masters I K3 1979 1970
- kobiety Masters II K4 1969 1960
- kobiety Masters III K5 1959 i starsze

10. Ruch drogowy:

10.1. Impreza będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
10.2. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie
się do ruchu.
10.3. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostroŜność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
10.4. Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną
jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
10.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

11. Kary:
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary :
-upomnienie
-dyskwalifikacja.
Nie zameldowanie się na którymś z kilku punktów kontroli przejazdu jest jednoznaczne z
dyskwalifikacją.

12. Nagrody:
-6 pierwszych uczestników w poszczególnych kategoria otrzymają trofea sportowe: puchary lub
pamiątkowe statuetki.
-po dekoracji wśród wszystkich uczestników imprezy zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe
13. Ochrona środowiska naturalnego:
12.1.Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać
trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
12.2.Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.
12.3.Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

13. Postanowienia końcowe:
13.1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich.
13.2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
13.3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
13.4.Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
13.5.Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane
z trasy przez obsługę techniczną.
13.6.Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
13.7.Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
13.8.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych lub innych sytuacji uznawanych za działanie "siły wyższej".
13.9.Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o
środowisko naturalne.
13.10.W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej.
13.11.Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
13.12.Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu
oraz do jego zmian.
 

 

Logo BCM Nowatex - Producent odzie�y rowerowej, sportowej, kolarskiej

EUROBIKE

 

 
WSTECZ HOME E-MAIL